ARC Pro - Asociatia pentru Coaching Profesionist din Romania

Statutul Asociatiei ARC Pro pentru Coaching Profesionist din Romania (2021-2022)

ASOCIAȚIA ARC PRO PENTRU COACHING PROFESIONIST DIN ROMÂNIA
– STATUT 2021- 2022 –

PREAMBUL

Fondată în anul 2008, ASOCIAȚIA ARC PRO PENTRU COACHING PROFESIONIST DIN ROMÂNIA (denumire inițială Asociația Romanian Coach Guild – ARC) este o organizație profesională independentă, non-profit cu misiunea de a susține dezvoltarea profesiunii de coaching în comunitățile de limbă română.

Ca organizație națională deschisă și neexclusivă, ea cuprinde membri din toată România și poate cuprinde în rândurile sale și membri din alte țări care își desfășoară activitatea de coaching în România și doresc să se alăture acestei comunități profesionale.

Asociația reunește între membrii săi coachi acreditați de organisme profesionale internaționale abilitate, coachi certificați profesional de către organisme autohtone abilitate, școli de coaching, organizații care oferă servicii de coaching, afiliați și simpatizanți ai ideilor și soluțiilor pentru susținerea durabilă a unei culturi a coachingului în țara noastră.

Asociația aderă la acea formulă de coaching care onorează clientul ca expert în viața și munca sa și respectă clientul ca om creativ, integru și plin de resurse. Coachingul este o relație sustinuță profesionist care permite oamenilor să performeze semnificativ și cu rezultate remarcabile în viețile lor, în carierele și organizațiile lor.

Coachingul susține și accelerează demersurile clientului spre progres, punând accentul pe conștientizarea alegerilor personale bazate pe valorile proprii din procesul evocat de client.

Coachingul se concentrează pe situația actuală a clientului și pe ceea ce el dorește să obțină, să dobândească, să facă în viitorul său. Coachingul întărește responsabilitatea clientului în alegerile și opțiunile sale în trăirea vieții așa cum și-o dorește.

Procesul de coaching oferă suportul necesar ca oamenii să adâncească rezultatele învățării lor în diverse domenii, să obțină rezultate practice mai bune, să-și îmbunătățească calitatea vieții, așa cum fiecare o definește.

Bazat pe aceste premise, responsabilitatea fiecărui coach membru al acestei asociații profesionale este să:

 1. a) descopere, clarifice și să se alinieze la ceea ce clientul dorește să dobândească;
 2. b) încurajeze clientul să se autodescopere;
 3. c) opteze pentru soluțiile și strategiile alese de însuși clientul;
 4. d) mențină și susțină responsabilitatea și răspunderea clientului;
 5. e) să se preocupe continuu de propria evoluție profesională și personală.

Membrii Asociației recunosc că rezultatele clienților lor sunt meritul acestora, în urma intențiilor, alegerilor și acțiunilor proprii, susținute de efortul și suportul procesului de coaching. Membrii Asociației recunosc și respectă prezentul Statut și Codul Etic Profesional al Asociației (parte integrantă din prezentul statut).

CAP. I DENUMIREA

Art. 1 Denumirea Asociației este „ASOCIAȚIA ARC PRO PENTRU COACHING PROFESIONIST DIN ROMÂNIA” numită în continuare Asociație.

CAP. II FORMA JURIDICĂ

Art. 2 Asociația este o persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, nonprofit, nonguvernamentală, apolitică, a cărei activitate se derulează în conformitate cu prevederile Ordonanței de Guvern nr. 26/2000 precum și a celorlaltor reglementări legale ale statului român și în conformitate cu prevederile actului constitutiv al Asociației și ale prezentului statut.

Art. 3 Asociația se bazează pe principiul deplinei autonomii, a independenței economice și decizionale.

CAP. III SEDIUL

Art. 4 Asociația își are sediul social în București, str. Fabrica de Chibrituri nr. 16, ap. 2, sector 4.

Art. 5 Modificarea sediului social se poate face prin hotărârea Adunării Generale, cu respectarea prevederilor legale.

Art. 6 Asociația poate înființa filiale și sucursale sau poate deschide birouri în țară sau străinătate.

Art. 7 Asociația se poate afilia la federații sau alte structuri asociative din țară sau străinătate.

CAP. IV DURATA DE FUNCȚIONARE

Art. 8 Asociația va funcționa pe termen nelimitat, dizolvarea și lichidarea sa făcându-se în condițiile legislației în vigoare și ale prezentului statut.

CAP. V SCOP, MISIUNE, VIZIUNE, IDENTITATE ȘI VALORI

Art. 9 Scopul Asociației: Membrii Asociației se asociază în mod deschis și neexclusiv în scopul reprezentării intereselor profesioniștilor în coaching, pentru susținerea durabilă a unei culturi a coachingului în sistemul socio-economic românesc.

Art. 10 Misiunea Asociației: susținerea și catalizarea evoluției comunității de coaching profesionist din România.

Art. 11 Identitatea Asociației: Asociația este un spațiu (nod de întâlnire, hub) al persoanelor și organizațiilor interesate în susținerea valorilor și practicilor coachingului profesionist.

Art. 12 Valorile fundamentale care stau la baza funcționării Asociației sunt: integritate, excelență profesională, respectarea diversității.

Art. 13 Asociația susține aplicarea în România a standardelor naționale și internaționale ale coachingului profesionist. Standardul național recunoscut de către Asociație este cel publicat de către Autoritatea Națională pentru Calificări pentru ocupația Specialist în activitatea de coaching – cod COR 242412.

Standardele internaționale recunoscute de către Asociație sunt cele ale următoarelor organizații profesionale:

 1. a) European Mentoring and Coaching Council (EMCC);
 2. b) European Coaching Federation (EuCF);
 3. c) Internațional Coaching Federation (ICF);
 4. d) Internațional Association of Coaching Institutes (ICI);
 5. e) Internațional Institute of Coaching and Mentoring (IIC&M);
 6. f) Internațional Association of Coaching (IAC);
 7. g) Association for Coaching (AC).

Lista cu standardele naționale și internaționale de mai sus poate fi revizuită anual în Adunarea Generală, la propunerea Colegiului Director.

CAP. VI OBIECTIVE ȘI ACTIVITĂȚI

Art. 14 Asociația, cu implicarea și participarea directă a membrilor săi, derulează următoarele tipuri de activități:

 1. a) organizează ateliere, workshopuri, seminarii, conferințe, dezbateri publice, tabere, școli de vară;
  b) organizează evenimente și alte activități de sensibilizare a opiniei publice, potrivit legii;
  c) realizează, editează și difuzează cărți, site-uri web, publicații periodice (scrise sau electronice), pliante, afișe, broșuri, programe informatice și alte materiale și produse informative;
  d) elaborează și / sau dezvoltă programe proprii și în regim de parteneriat public-privat cu instituții și organizații din țară și din străinătate;
 2. e) dezvoltă activități economice directe în vederea autofinanțării, în concordanță cu scopul Asociației;
  f) colectează și oferă cu acuratețe informații reale, utile și relevante referitoare la membrii săi către publicul larg, cu acordul acestora;
 3. g) se implică direct în elaborarea, dezvoltarea și punerea în practică a unor standarde profesionale naționale și internaționale în practica de coaching.

Art. 15 Asociația poate stabili legături de colaborare cu organizații similare, cu alte instituții și persoane juridice sau fizice din țară și din străinătate, pentru îndeplinirea scopului propus.

CAP. VII MEMBRII ASOCIAȚIEI

Art. 16 Asociația are în componența sa următoarele categorii de membri:

 1. a) coach acreditat (persoană fizică);
 2. b) coach afiliat, fără acreditare (persoană fizică);
 3. c) simpatizant (persoană fizică);
 4. d) școala de coaching (organizație);
 5. e) furnizor de servicii de coaching (organizație);
 6. f) organizație deschisă către coaching (organizație);
 7. g) membru voluntar (persoana fizică).

Art. 17 Dosarul de aderare completat conform cerințelor prezentului statut se trimite numai în format electronic pe email la Secretarul Asociației, la adresa: secretar@arc-pro.ro, cu cc la vicepreedinte@arc-pro.ro și președinte@arc-pro.ro.

Art. 18  a) Persoana sau organizația care a depus dosarul complet de aderare conform cerințelor prezentului statut și a categoriei de membru în care se încadrează își susține personal candidatura (direct sau prin teleconferință) în proxima ședință a Colegiului Director.

 1. b) Taxa de aderare se plătește în termen de 15 zile după primirea deciziei de validare ca membru semnată de către membrii Colegiului Director.

Art. 19 Secretarul Asociației va ține la zi o evidență detaliată cu membrii acesteia precum și o arhivă securizată cu documentele electronice aferente statutului de membru și al plăților taxelor de aderare, taxelor de readerare și a cotizațiilor.

Art. 20 Drepturile generale ale membrilor Asociației:

 1. a) să participe la activitățile organizate de Asociație;
 2. b) să beneficieze de reducere la evenimentele organizate de Asociație, în cuantum minim de 20% față de prețul de listă, conform deciziilor Colegiului Director;
 3. c) să beneficieze de statutul de membru, fără obligația a de a achita cotizația anuală, în cazul în care a fost vreodată membru al unui Colegiu Director și/sau este Membru Fondator al Asociației, cu respectarea prevederilor Art. 48. lit a)-c);
 4. d) să propună măsuri de îmbunătățire a activităților Asociației;
 5. e) să aibă acces ca participant fără drept de vot la orice activitate a organelor de conducere și a celor consultative ale Asociației;
 6. f) să se adreseze nemijlocit tuturor organelor Asociației și să primească informațiile solicitate;
 7. g) să beneficieze de toate serviciile prestate de Asociație și destinate membrilor săi;
 8. h) să se retragă din Asociație oricând doresc.

Art. 21 Obligațiile generale ale membrilor Asociației:

 1. a) să respecte prevederile Statutului, ale Codului Etic Profesional și hotărârile organelor de conducere ale Asociației;
 2. b) să nu folosească titulatura de membru al Asociației dacă nu îndeplinesc condițiile necesare stipulate în Statut, dacă nu au fost validați ca atare de către Colegiul Director, dacă nu și-au achitat cotizația la zi, sau dacă s-au retras / au fost excluși din Asociație;
 3. c) să aducă în scris la cunoștința Colegiului Director al Asociației și în termen de cel mult 10 zile lucrătoare orice modificare apărută în datele sale de identificare sau de stare civilă, în situația pregătirii sau a activității sale profesionale sau în statusul acreditării sale internaționale emisă de către una din organizațiile menționate la art. 13;
 4. d) să plătească cotizația la termenul și în cuantumul stabilite anual în Adunarea Generală, respectiv să își onoreze angajamentele luate în scris față de Asociație la înscriere și pe tot parcursul menținerii statutului de membru;
 5. e) să acționeze pentru îndeplinirea scopului și obiectivelor Asociației și să contribuie la realizarea acțiunilor propuse de Asociație;
 6. f) să nu desfășoare activități politice în cadrul sau cu ocazia manifestărilor organizate de Asociație;
  g) să păstreze confidențialitatea informațiilor, desemnate ca fiind de interes specific pentru Asociație;
  h) să nu desfășoare activități care să aducă prejudicii legale, morale, de imagine și materiale Asociației;
  i) să își completeze toate rubricile obligatorii ale profilului său, conform deciziilor Colegiului Director.

CAP. VIII MEMBRU COACH ACREDITAT (PERSOANĂ FIZICĂ)

Art. 22 Condiții pentru acces în Asociație pentru membrii coachi acreditați:

 1. a) este acreditat la zi la orice nivel de către organismele internaționale descrise la Art. 13 din prezentul statut sau de către Autoritatea Națională pentru Calificări din România (ANC).

Art. 23 Dosarul de aderare la Asociație ca membru coach acreditat va conține:

 1. a) cererea prin care solicitantul acceptă Statutul și Codul Etic profesional;
 2. b) diplomele de absolvire împreună cu detalii despre durata și tipul orelor de formare (foaia matricolă);
  c) dovada acreditării profesionale internaționale valabilă la zi de către una din organizațiile menționate în art. 13 sau de Autoritatea Națională pentru Calificări din România (ANC);
 3. d) două scrisori de recomandare din partea a doi membri coachi acreditați;
 4. e) declarație privind datele de contact și de facturare utilizate în relația cu Asociația (email, telefon, adresa) – care vor fi utilizate în toate comunicările Asociației inclusiv pentru convocarea Adunării Generale;
 5. f) prezentarea profesională care va fi publicată pe site-ul Asociației;
 6. g) fotografie în format electronic, care va fi publicată pe site-ul Asociației;
 7. h)  dovada plății taxei de aderare, după primirea deciziei de validare ca membru ARC semnată de către membrii Colegiul Director conform Art. 18;
 8. i) pentru membrii persoană fizică care preferă să adere în cuantumul activității de voluntariat, este necesară transmiterea unei declarații pe propria răspundere de onorare a angajamentului de a presta în medie 13 ore pe lună sau 156 ore anual activități corelate cu agenda Asociației, în interesul membrilor și al comunității coachilor profesioniști din România. Respectivele activități pot fi în zona de promovare a evenimentelor membrilor pe paginile de comunicare, website și social media ARC-Pro, sau de contribuție la atragerea de noi membri și parteneri pentru ARC-Pro, contribuție le organizarea evenimentelor ARC-Pro, si/ sau alte activități agreate împreună cu membrii Colegiului Director în baza propriilor opțiuni, competențe și abilități, așa cum vor fi acestea determinate împreună cu membrii Colegiului Director în baza solicitării viitorului membru.

Art. 24 Drepturi specifice pentru membrii coachi acreditați:

 1. a) să își exprime votul în Adunarea Generală;
 2. b) să aleagă și să fie aleși în organele de conducere ale Asociației, în conformitate cu prevederile prezentului statut;
 3. c) să beneficieze de prezentarea profilului propriu pe site în secțiunea dedicată categoriei de membri din care face parte, cu menționarea exclusiv documentată către Colegiul Director a formărilor și a orelor de experiență menționate în profil;
 4. d) să utilizeze alături de nume, calitatea de „Membru al Asociației – coach acreditat”, urmată de anul pentru care se face referire la calitatea de membru;
 5. e) să afișeze badge-ul care atestă calitatea sa de membru coach acreditat;
 6. f) să recomande primirea de noi membri;
 7. g) să fie inclus implicit în lista de invitați către care se lansează apelul de a vorbi/facilita în cadrul evenimentelor organizate de către Asociație sau în parteneriat (lista finală de speakeri/facilitatori fiind decisă de către Colegiul Director la fiecare eveniment);
 8. h) să publice articole pe blogul Asociației, după aprobarea acestora de către Colegiul Director;
 9. i) să i se promoveze evenimentele de coaching în calendarul de evenimente cu indicarea specifică a nivelului său de formare sau a calității în care participă la eveniment.

Art. 25 Obligații specifice pentru membrii coachi acreditați:

 1. a) să susțină Asociația prin promovarea către propriile baze de date a evenimentelor majore organizate de aceasta prin trimiterea minimum odată a mesajului de promovare pus la dispoziție de Asociație pentru fiecare eveniment.

CAP. IX MEMBRU COACH AFILIAT (PERSOANĂ FIZICĂ)

Art. 26 Condiții pentru acces în Asociație pentru membrii coachi afiliați:

 1. a) au absolvit cel puțin o formare specifică de coaching de minim 60 ore;

Art. 27 Dosarul de aderare la în calitate de membru coach afiliat va conține:

 1. a) cererea prin care solicitantul acceptă Statutul și Codul Etic profesional;
 2. b) diplomele de absolvire împreună cu detalii despre durata și tipul orelor de formare specifică de coaching (foaia matricolă);
 3. c) două scrisori de recomandare din partea a doi membri coachi acreditați;
 4. d) declarație privind datele de contact și de facturare utilizate în relația cu Asociația (email, telefon, adresă) – care vor fi utilizate în toate comunicările Asociației inclusiv pentru convocarea la Adunarea Generală;
 5. e) prezentarea profesională care va fi publicată pe site-ul Asociației;
 6. f) fotografie în format electronic, care va fi publicată pe site-ul Asociației;
 7. g) dovada plății taxei de aderare, după primirea deciziei de validare ca membru ARC semnată de către membrii Colegiul Director conform Art. 18.
 8. h) pentru membrii persoană fizică care preferă să adere în cuantumul activității de voluntariat, este necesară transmiterea unei declarații pe propria răspundere de onorare a angajamentului de a presta în medie 13 ore pe lună sau 156 ore anual activități corelate cu agenda Asociației, în interesul membrilor și al comunității coachilor profesioniști din România. Respectivele activități pot fi în zona de promovare a evenimentelor membrilor pe paginile de comunicare, website și social media ARC-Pro, sau de contribuție la atragerea de noi membri și parteneri pentru ARC-Pro, contribuție le organizarea evenimentelor ARC-Pro, si/ sau alte activități agreate împreună cu membrii Colegiului Director în baza propriilor opțiuni, competențe și abilități, așa cum vor fi acestea determinate împreună cu membrii Colegiului Director în baza solicitării viitorului membru.

 Art. 28 Drepturi specifice pentru membrii coachi afiliați:

 1. a) să își exprime votul în Adunarea Generală;
 2. b) să aleagă și să fie aleși în organele de conducere ale Asociației, în conformitate cu prevederile prezentului statut;
 3. c) să utilizeze alături de nume, calitatea de „Membru al Asociației – coach cu formare specifică”, urmată de anul pentru care se face referire la calitatea de membru;
 4. d) să beneficieze de prezentarea profilului propriu pe site în secțiunea dedicată categoriei de membri din care face parte, cu menționarea exclusiv documentată către Colegiul Director a formărilor și a orelor de experiență menționate în profil;

Art. 29 Obligații specifice pentru membrii coachi afiliați:

 1. a) să susțină Asociația prin promovarea către propriile baze de date a evenimentelor majore organizate de aceasta prin trimiterea minimum o dată a mesajului de promovare pus la dispoziție de Asociație pentru fiecare eveniment.

CAP. X MEMBRU SIMPATIZANT

Art. 30 Condiții pentru acces în Asociație pentru membrii simpatizanți:

 1. a) este simpatizant al ideilor și soluțiilor pentru susținerea durabilă a unei culturi a coachingului în țara noastră.

Art. 31 Dosarul de aderare la Asociație în calitate de membru simpatizant va conține:

 1. a) cererea prin care solicitantul acceptă Statutul și Codul Etic profesional;
 2. b) declarație privind datele de contact și de facturare utilizate în relația cu Asociația (email, telefon, adresă) – care vor fi utilizate în toate comunicările Asociației inclusiv pentru convocarea la Adunarea Generală;
 3. c) fotografie în format electronic;
 4. d) dovada plății taxei de aderare, după primirea deciziei de validare ca membru ARC semnată de către membrii Colegiul Director conform Art. 18.
 5. e) pentru membrii persoană fizică care preferă să adere în cuantumul activității de voluntariat, este necesară transmiterea unei declarații pe propria răspundere de onorare a angajamentului de a presta în medie 13 ore pe lună sau 156 ore anual activități corelate cu agenda Asociației, în interesul membrilor și al comunității coachilor profesioniști din România. Respectivele activități pot fi în zona de promovare a evenimentelor membrilor pe paginile de comunicare, website și social media ARC-Pro, sau de contribuție la atragerea de noi membri și parteneri pentru ARC-Pro, contribuție le organizarea evenimentelor ARC-Pro, si/ sau alte activități agreate împreună cu membrii Colegiului Director în baza propriilor opțiuni, competențe și abilități, așa cum vor fi acestea determinate împreună cu membrii Colegiului Director în baza solicitării viitorului membru.

CAP. XI MEMBRU ȘCOALA DE COACHING (PERSOANĂ JURIDICĂ)

Art. 32 Condiții de acces în Asociație pentru membrii școli de coaching:

 1. a) organizează o formare în coaching de minimum 60 ore de pregătire teoretică și practică;
  b) formatorii școlii sunt coachi acreditați.

Art. 33 Dosarul de aderare ca școală de coaching:

 1. a) cerere prin care reprezentantul legal al școlii acceptă Statutul și Codul Etic profesional;
 2. b) copie certificat înmatriculare firmă;
 3. c) copie CUI firmă;
 4. d) lista cu programele de formare și numele formatorilor pentru fiecare program în parte;
 5. e) fișa standard a formării;
 6. f) fotografie reprezentativă în format electronic pentru școală (siglă);
 7. g) documente acreditări, formare (ANC sau internaționale);
  h) declarație privind datele de contact ale reprezentatului școlii utilizate în relația cu Asociația (email, telefon, sediu) – care vor fi utilizate în toate comunicările Asociației inclusiv pentru convocarea la Adunarea Generală;
 8. i) dovada plății taxei de aderare, după primirea deciziei de validare ca membru ARC semnată de către membrii Colegiul Director conform Art. 18;
 9. j) pentru membrii persoană juridică nu se aplică opțiunea de a adera în cuantumul activității de voluntariat, care este disponibilă membrilor persoană fizică.

Art. 34 Drepturi specifice pentru membrii școli de coaching:

 1. a) să își exprime un vot în Adunarea Generală;
 2. b) să beneficieze de prezentarea profilului propriu pe site în secțiunea dedicată categoriei de membri din care face parte;
 3. c) să utilizeze alături de denumire, calitatea de „Membru al Asociației – școala de coaching”, urmată de anul pentru care se face referire la calitatea de membru;
 4. d) să afișeze badge-ul care atestă calitatea sa de membru școală de coaching;
 5. e) să recomande primirea de noi membri coachi acreditați sau afiliați;
 6. f) să participe cu maxim două persoane la activitățile Forumul Formatorilor în Coaching din România conform prezentului statut, cu un singur vot decizional;
 7. g) să participe activ la programele Asociației în ceea ce privește reglementarea ocupațiilor din sfera coachingului pe piața din România;
 8. h) să beneficieze de prezentarea programelor sale în orice newsletter electronic consolidat, editat de către Asociație și transmis întregii sale baze de date;
 9. i) să fie implicit invitat ca speaker/facilitator la evenimentul anual dedicat special formărilor în coaching, organizat de către Colegiul Director de preferință în luna februarie a fiecărui an;
 10. j) să publice articole pe blog (cu conținut specific exclusiv dedicat prezentării de metode și tehnici de coaching, și nu de promovare a programelor de formare).

Art. 35 Obligații specifice pentru membrii școli de coaching:

 1. a) să ofere informații transparente, corecte și verificabile despre programele sale de formare, pentru a fi publicate în calendarul de evenimente Asociației;
 2. b) să delege prin mandat de minim 1 an minimum un delegat principal și un delegat supleant în Forumul Formatorilor în Coaching;
 3. c) să susțină Asociația prin promovarea către propriile baze de date a evenimentelor majore organizate de aceasta prin transmiterea minimum o dată a mesajului de promovare pus la dispoziție de Asociație pentru fiecare eveniment;
 4. d) în cazul în care reprezentantul legal al școlii nu este formator acreditat, organizația trimite cel puțin un formator membru ARC în cadrul Forumul Formatorilor.

CAP. XII MEMBRU ORGANIZAȚIE CARE OFERĂ SERVICII DE COACHING (PERSOANĂ JURIDICĂ)

Art. 36 Condiții pentru acces în Asociație pentru membri – organizație care oferă servicii de coaching:

 1. a) oferă servicii de coaching având asociați, personal angajat, colaboratori sau parteneri coachi acreditați.

Art. 37 Dosarul de aderare la ca membru organizație care oferă servicii de coaching va conține:

 1. a) cerere prin care reprezentantul legal al organizației acceptă Statutul și Codul Etic profesional;
 2. b) copie certificat înmatriculare firmă;
 3. c) copie CUI firmă;
 4. d) o fotografie reprezentativă în format electronic pentru organizație (siglă);
 5. e) declarație privind datele de contact ale reprezentatului organizației utilizate în relația cu Asociația (email, telefon, sediu) – care vor fi utilizate în toate comunicările Asociației inclusiv pentru convocarea la Adunarea Generală;
 6. f) dovada plății taxei de aderare, după primirea deciziei de validare ca membru ARC semnată de către membrii Colegiul Director conform Art. 18;
 7. g) pentru membrii persoană juridică nu se aplică opțiunea de a adera în cuantumul activității de voluntariat, care este disponibilă membrilor persoană fizică.

Art. 38 Drepturi specifice pentru membrii organizații care oferă servicii de coaching:

 1. a) să își exprime un vot în Adunarea Generală;
 2. b) să beneficieze de prezentarea profilului propriu pe site în secțiunea dedicată categoriei de membri din care face parte;
 3. c) să utilizeze alături de denumire, calitatea de „Membru al Asociației – organizație care oferă servicii de coaching”, urmată de anul pentru care se face referire la calitatea de membru;
 4. d) să fie invitat ca speaker la evenimentele Asociației cu prezentarea unor studii de caz privind aplicarea coachingului de către organizația proprie;

Art. 39 Obligații specifice pentru membrii organizații care oferă servicii de coaching:

 1. a) să susțină Asociația prin promovarea către propriile baze de date a evenimentelor majore organizate de aceasta prin trimiterea minimum o dată a mesajului de promovare pus la dispoziție de Asociație pentru fiecare eveniment.

CAP. XIII MEMBRU ORGANIZAȚIE DESCHISĂ CĂTRE COACHING (PERSOANĂ JURIDICĂ)

Art. 40 Condiții pentru acces în Asociație a membrilor organizații deschise către coaching:

a) este simpatizant al ideilor și soluțiilor pentru susținerea durabilă a unei culturi a coachingului în țara noastră.

Art. 41 Dosarul de aderare pentru membri organizații deschise către coaching va conține:

 1. a) copie certificate înmatriculare firmă;
 2. b) copie CUI firmă;
 3. c) o fotografie reprezentativă în format electronic pentru organizație (siglă);
 4. d) declarație privind datele de contact ale reprezentatului organizației utilizate în relația cu Asociația (email, telefon, sediu) – care vor fi utilizate în toate comunicările Asociației inclusiv pentru convocarea la Adunarea Generală;
 5. e) dovada plății taxei de aderare, după primirea deciziei de validare ca membru ARC semnată de către membrii Colegiul Director conform Art. 18;
 6. f) pentru membrii persoană juridică nu se aplică opțiunea de a adera în cuantumul activității de voluntariat, care este disponibilă membrilor persoană fizică.

Art. 42 Drepturi specifice pentru membrii organizații deschise către coaching:

 1. a) să beneficieze de prezentarea profilului propriu pe site în secțiunea dedicată categoriei de membri din care face parte;
 2. b) să participe la activitățile dedicate organizațiilor deschise către coaching;
  c) să fie invitat ca speaker la evenimentele Asociației cu prezentarea unor studii de caz privind aplicarea coachingului în organizația proprie;
 3. d) să poată deveni sponsor (principal sau partener) al unui eveniment al Asociației, la solicitarea sa și prin decizia Colegiului Director, această calitate putând fi acordată ca urmare a unei sponsorizări în cuantum minim stabilit anual în Adunarea Generală, la propunerea Colegiului Director, odată cu stabilirea cuantumului cotizațiilor.

Art. 43 Obligații specifice pentru membrii organizații deschise către coaching:

 1. a) să susțină Asociația prin promovarea către propriile baze de date a evenimentelor majore organizate de aceasta prin trimiterea minimum o dată a mesajului de promovare pus la dispoziție de Asociație pentru fiecare eveniment.

CAP. XIV ALTE DISPOZIȚII PRIVIND MEMBRII

Art. 44 Colegiul Director poate supune Adunării Generale propunerea de a oferi titulatura de Membru de Onoare unor personalități recunoscute din domeniul coachingului, indiferent dacă este sau nu membru al Asociației. Membrii de Onoare nu au obligația achitării cotizației pe durata menținerii statutului de Membru de Onoare.

Art. 45 Colegiul Director poate supune Adunării Generale propunerea de a oferi o diplomă de merit acelor membri care au adus o contribuție deosebită dezvoltării organizației și/sau domeniului coachingului.

Art. 46 Membrii persoane fizice care întrunesc condițiile să treacă dintr-o categorie de membru în alta vor sesiza Colegiul Director. Dacă trecerea se face într-o categorie cu un cuantum mai mare al cotizației, solicitantul va aduce documentele susținătoare și va achita diferența de cotizație în cazul în care transferul se face cu mai mult de 6 luni înainte de data de valabilitate a cotizației anuale; dacă transferul se face cu mai puțin de 6 luni înainte de data de valabilitate a cotizației anuale, nu va mai achita diferența de cotizație. Dacă trecerea se face către o categorie cu un cuantum mai mic al cotizației, Asociația nu va restitui diferența de cotizație. Persoanele juridice vor putea trece de la o categorie de membru la alta numai la plata proximei cotizații anuale.

Art. 47 Pierderea calității de membru se realizează dacă este îndeplinită cel puțin una din următoarele condiții:

 1. a) folosirea în mod oneros a titulaturii de membru al Asociației în condițiile în care persoana nu îndeplinește condițiile necesare pentru a fi membru și nu este recunoscută ca atare de către Asociație;
 2. b) neplata cotizației anuale în termen de max. 30 zile de la data limită prevazută în prezentul statut;
 3. c) neprestarea unui număr de 13 ore pe lună sau 160 ore pe an de activitate în folosul Asociației, în cazul membrilor voluntari;
 4. d) prin săvârșirea de fapte evidente și care pot fi probate, care aduc atingere intereselor și prestigiului Asociației;
 5. e) pierderea sau expirarea acreditării profesionale conferite de unul sau mai multe dintre forurile internaționale menționate la art. 13 atrage reîncadrarea în categoria care descrie cel mai corect situația profesională a membrului, reîncadrarea efectuându-se la inițiativa Colegiului Director sau la cererea membrului;
 6. f) la cererea membrului adresată în scris Colegiului Director;
 7. g) deces al persoanei sau încetarea existenței persoanei juridice membre;
 8. h) încetarea existenței Asociației.

Pierderea calității de membru pentru situațiile prevăzute la pct. a)-e) se realizează prin intervenția Colegiului Director, care are dreptul ca după ascultarea în prealabil a persoanei în cauza să emită o decizie în acest sens pe baza probelor constatatoare.

Art. 48 a) Persoana care a avut calitatea de membru al Asociației în condițiile prezentului statut și și-a pierdut această calitate conform cu Art. 47 lit. b), d) sau e) se poate reînscrie ca membru în Asociație după 12 luni de la pierderea calității de membru, numai după ce prezintă dosarul complet de înscriere, este validat de către Colegiul Director și achită taxa de readerare, achitându-și și cotizația pentru anul în curs.

 1. b) Persoana care a fost membru al Asociației și și-a pierdut calitatea de membru în situația Art. 47 lit. a) sau d) nu se mai poate reînscrie în Asociație pe o perioadă de 3 ani de la excluderea din Asociație.
 2. c) Persoana care și-a pierdut calitatea de membru în situația Art. 47 lit. b) sau e) și a îndeplinit funcția de membru al Colegiului Director al Asociației, oricând în istoria activității acesteia sau este membru Fondator al Asociației și nu a săvârșit nici una dintre faptele care corespund Art. 47 lit. a) sau d) se mai poate reînscrie în Asociației cu titlu gratuit, fără a achita taxa de aderare, nici cea de readerare.

CAP. XV PATRIMONIUL INIȚIAL

Art. 49 Patrimoniul inițial al Asociației la data constituirii a fost format din activul inițial al Asociației alcătuit din aportul în bani al membrilor fondatori în valoare totală de 500 lei, vărsat în totalitate la data constituirii Asociației, consemnat în contul bancar pe numele și la dispoziția Asociației. Fondatorii Asociației au avut o contribuție în cote egale la constituirea patrimoniului inițial. Fondatorii Asociației sunt listați în Anexa 1.

CAP. XVI PATRIMONIUL ȘI VENITURILE

Art. 50 Veniturile obținute de Asociație pot proveni din:

 1. a) aporturile în numerar sau în natură ale membrilor, ulterioare înființării Asociației;
 2. b) cotizațiile membrilor;
 3. c) dobânzile și dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condițiile legale;
 4. d) dividendele societăților comerciale înființate de Asociație, dacă este cazul;
 5. e) venituri realizate din activități economice directe;
 6. f) donații, sponsorizări sau legate;
 7. g) resurse obținute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale;
 8. h) alte sume sau bunuri provenite din orice alte surse legale, din țară sau din străinatate și destinate realizării scopului Asociației;
 9. i) acțiuni de strângere de fonduri;
 10. j) contribuții ale simpatizanților, persoane fizice sau juridice;
 11. k) venituri din evenimentele proprii.

Art. 51 Asociația va putea înființa societăți comerciale care desfășoară activități productive de prestări servicii, de exercitare de acte și fapte de comerț din care să rezulte venituri. După scăderea cheltuielilor și vărsarea impozitelor, veniturile astfel obținute vor fi folosite exclusiv în vederea realizării scopului propus și descris la Art. 9 al prezentului Statut.

Art. 52 Patrimoniul Asociației nu poate fi utilizat în alte scopuri decât acelea prevăzute în art. 9 al prezentului statut. Orice act juridic sau operațiune care contravine scopurilor Asociației nu produce efecte juridice.

Art. 53 Toate contribuțiile vor fi folosite după cum specifică donatorul. Administrarea contribuțiilor va fi condusă de către Colegiul Director, iar în lipsa acestuia de către Directorul Executiv, dacă acesta există.

Art. 54 Toate cheltuielile Asociației, și în special cele indirecte, vor fi orientate către un minim, în scopul obținerii unui cost redus al proiectelor și activităților Asociației.

Art. 55 Gestionarea patrimoniului și indicatorii financiari-economici ce se vor regăsi în raportul de venituri și cheltuieli se vor supune aprobării și controlului conform legislației în vigoare și a organelor de conducere ale Asociației.

Art. 56 Orice dobândire de bunuri și resurse financiare, indiferent de forma intrării lor în patrimoniul Asociației, va fi imediat consemnată în evidența acesteia, niciunei persoane nefiindu-i îngăduit a le utiliza decât cu acordul Colegiul Director, iar in lipsa acestuia de către Directorul Executiv, dacă acesta există.

Art. 57 Membrii Asociației sunt personal responsabili de angajamentele contractate în numele Asociației.

CAP. XVII COTIZAȚIA

Art. 58 Membrii Asociației au obligația plății cotizației anuale, în cuantumul și la termenul prevăzute de către prezentul statut.Art. 59 Cotizația reprezintă forma minimă de angajament al unui membru de susținere a funcționării Asociației.

Art. 60 În toate situațiile de pierdere a calității de membru sau renunțare la calitatea de membru, cât și în cazul excluderii, sumele depuse sub forma de taxe de înscriere sau cotizații anuale, precum și orice altă contribuție în bani acordată Asociației, nu se restituie.

Art. 61 Anual, în cadrul unei Adunări Generale organizate de preferință în trimestrul IV al anului, se votează cuantumul cotizației, a taxei de aderare și de readerare precum și a cuantumurilor minime pentru sponsorii principali/parteneri pentru următorul an, la propunerea Colegiului Director.

Art. 62 Perioada de valabilitate a cotizației anuale începe la 1 Ianuarie și se încheie la data de 31 Decembrie a anului calendaristic.

Art. 63 Pentru situații deosebite (plecare din țară pentru o perioadă mai lungă de 5 luni, boală gravă, situații deosebite care nu permit prezența la evenimente), membrii aflați în această situație pot beneficia prin decizia Colegiului Director, de o cotizație redusă cu 60%.

Art. 63¹ Pentru membri persoană fizică care preferă să adere în cuantumul activității de voluntariat, este necesară transmiterea unei declarații pe propria răspundere de onorare a angajamentului de a presta în medie 13 ore pe lună sau 156 ore anual activități corelate cu agenda Asociației, în interesul membrilor și al comunității coachilor profesioniști din România. Respectivele activități pot fi în zona de promovare a evenimentelor membrilor pe paginile de comunicare, website și social media ARC-Pro, sau de contribuție la atragerea de noi membri și parteneri pentru ARC-Pro, contribuție le organizarea evenimentelor ARC-Pro, și/ sau alte activități agreate împreună cu membrii Colegiului Director în baza propriilor opțiuni, competențe și abilități, așa cum vor fi acestea determinate împreună cu membrii Colegiului Director în baza solicitării viitorului membru.

 1. a) activitățile membrilor care aderă cu această opțiune, vor fi centralizate într-un tabel care va cuprinde data, ora, activitățile depuse, iar activitățile acestora vor fi evaluate periodic de către membrii Colegiului Director;
 2. b) în cazul în care membrul nu prestează orele promise sau activitățile asumate până la data evaluării acestora, poate reprograma activitățile restante pentru trimestrul următor, cu excepția primului trimestru al anului următor;
 3. c) membrul aflat în situația de la punctul b, fie prestează în cel mai scurt timp activitățile promise în baza unui angajament scris și transmis Colegiului Director, fie nu prestează activitățile promise și compensează financiar cu achitarea pro-ratei aferente perioadei în care nu și-a îndeplinit obligațiile asumate, fie, în cazul în care nu se achită de responsabilitățile asumate într-una dintre aceste doua forme, pierde calitatea de membru ARC-Pro prin decizia Adunării Generale.

 CAP. XVIII CONDUCERE, ADMINISTRARE ȘI CONTROL

Art. 64 Organele de conducere ale Asociației sunt:

 1. a) Adunarea Generală;
 2. b) Colegiul Director.

Art. 65 Organele administrative ale Asociației sunt:

 1. a) Biroul executiv (în cazul în care acesta există și membrii sunt diferiți demembrii Colegiului Director).

Art. 66 Organele consultative ale Asociației sunt:

 1. a) Comisia Profesională;
  b) Comisia de Etică;
 2. c) Forumul formatorilor în coaching.

În situația în care numărul membrilor cu drept de vot ai Asociației este mai mic de 75, atribuțiile Comisiei de Etică precum și cele ale Comisiei Profesionale vor putea fi exercitate de către un singur organ consultativ care pentru perioada mandatului său va purta denumirea de Comisia Etică și Profesională, conform hotărârii Adunării Generale.

Art. 67 Organul de control al Asociației este Cenzorul său, Comisia de Cenzori, după caz.

CAP. XIX ADUNAREA GENERALĂ

Art. 68 Adunarea Generală este organul suprem de conducere al Asociației și este formată din totalitatea membrilor săi cu drepturi depline, validați, având fiecare câte un singur vot. Au drept de vot doar membrii care își respectă pe deplin angajamentele luate, în cazul membrilor persoană fizică care aderă în cuantumul activităților voluntare, respectiv au cotizația plătită la zi până cel târziu cu 20 zile calendaristice înainte de data Adunării Generale, în cazul membrilor care se înscriu cu plata cotizației.

Art. 69 Convocarea Adunării Generale ordinare sau extraordinare se poate face de una dintre următoarele entități:

 1. Președintele Asociației; 
 2. cel puțin 2/3 din membrii Colegiului Director; 
 3. cel puțin 1/3 din numărul membrilor cu drepturi depline ai Asociației validați și cu cotizația la zi. 

Convocarea se face printr-un anunț transmis prin poșta electronică (email) transmis către toți membrii – cu cel puțin 15 zile calendaristice înainte de data Adunării Generale. În anunț sunt stabilite data, ora, locul și ordinea de zi a ședinței.

Art. 70 Președinția Adunării Generale aparține președintelui Asociației sau, în lipsa acestuia, vicepreședintelui. Dacă atât președintele cât și vicepreședintele lipsesc, se va vota un membru al Consiliului Director care să prezideze Adunarea Generală. Dacă acest lucru nu este posibil, se va vota un membru coach acreditat care să prezideze Adunarea Generală.

Art. 71 Adunarea Generală este legal constituită în prezența a jumătate plus unu din totalul membrilor săi cu drepturi depline validați și cu cotizația achitată cel târziu cu 20 zile înainte de data Adunării Generale și adoptă hotărâri cu votul a jumătate plus unu din membrii prezenți. În cazul în care la prima convocare Adunarea Generală nu este statutară, se va convoca o nouă Adunare Generală care să aibă loc în decurs de 2 ore de la data și ora stabilite, cu respectarea prevederilor prezentului statut, iar hotărârile vor fi adoptate cu jumătate plus unu din totalul membrilor cu drepturi depline prezenți, oricare ar fi numărul acestora. În caz de egalitate, Președintele aflat în funcție decide.

Art. 72 La stabilirea existenței cvorumului se va considera ca număr de referință numărul de membri care au achitat cotizația pe anul în curs până cel târziu cu 20 zile înainte de data Adunării Generale. Convocatorul se va trimite în mod obligatoriu acestor membri.

Art. 73 Hotărârile de modificare a statutului, dizolvare și lichidare a Asociației se vor lua cu votul a două treimi din totalul membrilor prezenți ai Adunării Generale a Asociației, statutar constituite.Art. 74 Hotărârile luate de Adunarea Generală sunt obligatorii și pentru membrii care nu au luat parte la Adunarea Generală sau au votat împotrivă.

Art. 75 Dezbaterile și hotărârile adoptate se consemnează într-o minută care se ține într-un registru special de către secretarul Colegiului Director.

Art. 76 Membrii simpatizanți sunt invitați la Adunarea Generală dar fără drept de vot.

Art. 77 Asociația poate folosi simultan în timp real votul de la distanță (Skype/FaceTime etc. sau teleconferință).

Art. 78 Votul poate fi delegat prin împuternicire scrisă sub semnatură privată unui alt membru. În acest caz, membrul delegat va lua decizii valabile și pentru membrul delegatar. Membrii delegatari se consideră prezenți pentru realizarea cvorumului. Un membru nu poate să aibă mai mult de o delegație.

Art. 79 Votul în cadrul Adunării Generale se exprimă liber, deschis, în afara de situațiile când Adunarea Generală decide votarea în secret.

Art. 80 Adunarea Generală este organul suprem de conducere a Asociației și are următoarele atribuții:

 1. a) modifică actele constitutive ale Asociației;
 2. b) aprobă strategia și politica propuse de Colegiul Director;
 3. c) aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Asociației și orice alte acte interne de organizare;
  d) alege și revocă Președintele, membrii Colegiului Director, membrii supleanți ai Colegiului Director, Cenzorul sau Comisia de Cenzori după caz, supleantul Cenzorului;
 4. e) aprobă bugetul anual și execuția bugetară din anul anterior, pe baza fundamentării Colegiului Director și avizului Cenzorului sau a Comisiei de Cenzori, după caz;
 5. f) stabilește indici minimali de raportare pentru Colegiul Director;
 6. g) aprobă raportul Colegiului Director și, respectiv, al Cenzorului sau Comisiei de Cenzori, după caz, de descărcare de gestiune pentru perioada analizată;
 7. h) aprobă organigrama Asociației;
 8. i) hotărăște înființarea de filiale sau sucursale;
 9. j) aprobă asocierea și/sau afilierea la organisme ori programe similare, din țară sau străinătate, dacă acestea corespund scopului Asociației și aprobă desprinderea ori întreruperea legăturilor cu organisme a căror activitate duce la lezarea intereselor Asociației;
 10. k) aprobă dizolvarea și lichidarea Asociației și luarea de măsuri ce se impun în acest caz, precum și stabilirea destinației bunurilor rămase după lichidare;
 11. l) adoptă oricare alte hotărâri care, conform statutului și legilor în vigoare, sunt de competența exclusivă a Adunării Generale;
 12. m) decide în orice problemă în care celelalte organe de conducere ale Asociației nu s-au pronunțat din diverse motive;
 13. n) îndeplineste, în vederea atingerii scopului Asociației, orice alte activități permise de prezentul statut sau de lege;

Adunarea Generală își poate delega o parte din atribuții către Colegiul Director.

CAP. XX COLEGIUL DIRECTOR

Art. 81 Colegiul Director este organul de conducere curentă al Asociației. Colegiul Director exercită conducerea Asociației în perioada dintre sesiunile Adunării Generale și hotărăște în toate problemele ce intră în competența sa. Colegiul Director este răspunzător pentru întreaga activitate în fața Adunării Generale.

Art. 82 Mandatul membrilor Colegiului Director este de 2 ani, cu posibilitatea realegerii în Colegiul Director indiferent de funcție, pentru maxim două mandate consecutive.

Art. 83 Alegerea membrilor Colegiului Director se va face într-o Adunare Generală care va avea loc în trimestrul IV al anului, mandatul lor începând la data de 1 ianuarie a anului următor.

Art. 84 În perioada de la Adunarea Generală în care s-a votat un nou Colegiu Director și până la data de 1 ianuarie a anului următor (interval care este de dorit să dureze între 1 și 2 luni), Colegiul Director nou ales lucrează împreună cu Colegiul Director care își termină mandatul, pentru tranziția fluentă și completă a tuturor informațiilor și a operațiunilor, asigurând astfel continuitatea activităților Asociației.

Art. 85 La finalizarea mandatului său Colegiul Director trebuie să se asigure că predă următorului Colegiu Director un sold bănesc pozitiv suficient pentru asigurarea activității până la următoarea sesiune de încasare a cotizațiilor, proporțional cu bugetul anual al Asociației.

Art. 86 Poate fi ales în Colegiul Director orice persoană care este membru al Asociației care întrunește condițiile următoare:

 1. a) este membru acreditat sau afiliat;
 2. b) are vechime neîntreruptă în Asociație de minim 3 ani;
 3. c) are competențe specifice rolului pentru care candidează în organele de conducere al Asociației;
 4. d) își alocă un minim de 13 ore lunar și 10 ore înainte de fiecare eveniment (de trei ori pe an), pentru activitățile în cadrul Asociației;
 5. e) prezintă un proiect concret și cu obiectve SMART la depunerea candidaturii, care se înaintează către Colegiul Director în exercițiu cu minimum 7 zile calendaristice înainte de Adunarea Generală;
 6. f) nu a adus prejudicii dovedite și neremediate Asociației, anterior candidaturii;
  g) își ia un angajament în formă scrisă de asumare a responsabilităților conform pct. d) și e) pe perioada mandatului, pe care îl semnează în primele 30 zile de la alegeri;
 7. h) a făcut parte din organele de conducere al Asociației și și-a onorat pe deplin angajamentele. 

O persoană care a fost aleasă în organele de conducere al Asociației și nu și-a onorat angajamentele din motive imputabile ei nu este eligibilă în următoarele 2 mandate (minimum 4 ani).

Art. 87 Colegiul Director este alcătuit din 5 persoane, având în componență sa minimum câte un membru din fiecare categorie de membrii acreditați și afiliați. Candidatura este nominală și specifică pe următoarele funcții:

 1. a) Președinte, care coordonează întreaga activitate a Colegiului Director, reprezintă organizația în diverse situații, îndeplinind și funcția de director executiv în situațiile în care Asociația nu are deja un Director Executiv desemnat și crează parteneriate cu alte organizații pe plan național și internațional;
 2. b) Vicepreședinte, care participă nemijlocit la coordonarea activității Colegiului Director și la organizarea evenimentelor și creează parteneriate cu alte organizații pe plan național și internațional;
 3. c) Secretar, care ține evidența actualizată a membrilor și a dosarelor acestora,  ține evidența actualizată a încasărilor cotizațiilor și ține legătura cu contabilul asociației referitor la comunicările către membri aferente achitării cotizațiilor acestora;
 4. d) Membru responsabil cu comunicarea, care actualizează site-ul, gestionează conturile de social media și de PR ale Asociației,  întocmește newsletterul periodic;
  e) Membru responsabil cu evenimentele, care coordonează evenimentele și echipele respectiv membrii și furnizorii aferenți. 

Atribuțiile operaționale ale Asociației sunt îndeplinite de către membrii Colegiului Director, pe bază de acord scris încheiat cu Colegiul Director în exercițiu semnat în maximum 30 zile de la data Adunării Generale în care au fost aleși.

În cazul în care, după alegerile în Adunarea Generală, Colegiul Director în exercițiu constată că nu sunt îndeplinite condițiile minime pentru organizarea operațională a viitorului Colegiu Director, acesta va putea convoca o Adunare Generală extraordinară pentru remedierea situației, în maxim 45 de zile de la data Adunării Generale anterioare.

Art. 88 Odată cu alegerea membrilor Colegiului Director se vor alege și 3 supleanți, care vor ocupa locurile eventual vacantate până la următoarele alegeri. Dacă un loc este vacantat, din diferite motive, poziția sa este preluată de supleantul care a fost ales ca membru supleant în Colegiul Director și la precedenta Adunare Generală a ocupat poziția imediat inferioară ca număr de voturi exprimate. Supleanții pot participa la ședintele Colegiului Director numai cu drept de vot consultativ.

Art. 89 Fiecare membru al Colegiului Director răspunde în mod individual pentru actele și faptele sale în fața Adunării Generale și în fața legii, în cazul aducerii de prejudicii materiale sau morale Asociației sau în cazul încălcării legislației sau a dispozițiilor primite în scris.

Art. 90 a) Pe toată durata mandatului, membrii Colegiului Director au îndatorirea să își achite cotizațiile la zi, în condițiile în care Membrul este reprezentantul desemnat al unei Organizații sau școli care achită cotizație.

 1. b) Membrul Colegiului Director care a mai îndeplinit anterior funcția de  membru al unui alt Colegiu Director, are dreptul să fie Membru al asociației cu titlu gratuit, în condițiile în care Membrul nu este reprezentantul desemnat al unei Organizații sau școli, caz în care cotizația de membru trebuie achitată.

Art. 91 Președintele convoacă ședințele ordinare ale Colegiului Director, precizând ordinea de zi. Pentru gestionarea situațiilor excepționale, ședințele extraordinare ale Colegiului Director pot fi convocate de către oricare membru al Colegiului Director cu cel puțin 48 de ore înainte, precizând ordinea de zi.

Art. 92 Colegiul Director se întrunește lunar sau ori de câte ori este nevoie. Convocarea Colegiului se face de către Președintele acestuia. Ședința Colegiului Director se consideră legal constituită dacă sunt prezenți în persoană sau în direct de la distanță prin mijloace de teleconferință, minim 3 dintre membrii Colegiului. În scopul validării deciziilor Colegiului Director se iau în considerare și voturile membrilor Colegiului Director exprimate în scris față de subiectele din agenda ședinței comunicată anterior. Deciziile Colegiului Director se adoptă în scris cu minim 3 voturi și se comunică în următoarele 48 de ore și membrilor Colegiului Director care au absentat.

Art. 93 Colegiul Director are următoarele atribuții generale:

 1. a) stabilește strategiile și politica Asociației în perioada dintre Adunările Generale;
 2. b) convoacă Adunarea Generală și elaborează ordinea de zi a acesteia;
 3. c) propune în Adunarea Generală cuantumul cotizației și al taxei de readerare, anual;
 4. d) emite decizii de primire / excludere a membrilor conform prevederilor statutare;
 5. e) supune aprobării Adunării Generale rapoarte de activitate, proiectul de buget și execuția bugetară;
 6. f) hotărăște angajarea patrimoniului Asociației și dă socoteală de actele sale în fața Adunării Generale;
 7. g) hotărăște modificarea sediului social al Asociației sau/și al punctului său de lucru (adresă poștală, telefon etc.), comunicând din timp aceste modificări, tuturor membrilor Asociației;
 8. h) aprobă acceptarea donațiilor și legatelor condiționate;
 9. i) stabilește grila de salarizare a personalului încadrat cu contract de muncă și nivelul remunerației colaboratorilor;
 10. j) se pronunță cu privire la orice probleme ivite în activitatea Asociației și sesizate de membri, menite să asigure realizarea obiectivelor și scopurilor ei;
 11. k) îndeplinește atribuțiile stabilite de către Adunarea Generală;
 12. l) elaborează programul de activitate anual și de perspectivă al Asociației;
 13. m) propune și urmărește realizarea bugetului anual al Asociației;
 14. n) propune și urmărește politica de personal și organigrama Asociației;
 15. o) organizează alegerile;
 16. p) aprobă înființarea de secțiuni, grupuri de lucru sau comisii noi dacă este cazul;
 17. q) publică pe site-ul Asociației modificările și completările Statutului decise de Adunarea Generală în maxim 10 zile de la data comunicării hotărârii judecătorești definitive de admitere a modificărilor.

 

Art. 94 Colegiul Director are următoarele atribuții specifice minimale:

 1. a) menține și dezvoltă site-ul Asociației cu informațiile actualizate la zi (secțiunile obligatorii fiind: membri, blog, resurse, evenimente, statut, cod etic;)
 2. b) ține evidența detaliată și exactă a situației membrilor Asociației;
 3. c) organizează cu excedent bugetar Forumul anual al Formatorilor în coaching, eveniment cu durata de minim 1 zi, de preferință în luna februarie a fiecărui an;
 4. d) organizează cu excedent bugetar Convenția anuală a Coachilor profesioniști din România “Opportunities of coaching”, eveniment cu durata de minim 1 zi, de preferință în luna mai a fiecărui an;
 5. e) organizează cu excedent bugetar Conferința anuală “Challenges of Coaching”, eveniment cu durata de minim 2 zile, de preferința în luna noiembrie a fiecărui an;
 6. f) construiește și dezvoltă o bază de date proprie de corespondență pentru newsletter;
  g) transmite cel putin 6 newslettere consolidate anual, respectiv, în lipsa unui membru dedicat pentru aceste activități, face comunicările aferente pe paginile de social media ale asociației;
 7. h) își sporește notorietatea ca organizație și implicit promovează standardele naționale și internaționale de etică și profesionalism în coaching pe rețelele sociale și în mediul online;
 8. i) stabilește parteneriate concrete cu organizații din țară și din străinătate;
 9. j) ține evidența contabilă primară și execută bugetul.

Art. 95 Președintele are următoarele atribuții:

 1. a) exercită întreaga sa autoritate și competență pentru a determina înfăptuirea obiectivelor Asociației;
  b) prezidează ședințele Adunării Generale și ale Colegiului Director;
 2. c) conduce Colegiul Director;
 3. d) reprezintă de drept asociația în toate actele cu caracter civil, față de autorități și în justiție, în relațiile cu terții;
 4. e) răspunde de gestiunea și coordonarea activității operative a Asociației, de respectarea legilor statului român și hotărârilor Adunării Generale.

Președintele îndeplinește alte sarcini stabilite de Colegiul Director sau Adunarea Generală. În lipsa Președintelui, atribuțiile sale sunt preluate de Vicepreședinte. Când lipsesc atât Președintele, cât și Vicepreședintele, atribuțiile revin unuia dintre membrii Colegiului Director, delegat de Președinte. Toate operațiunile financiare derulate de Asociație vor fi semnate de Președinte sau de persoanele expres împuternicite de acesta.

Președintele angajează Directorul Executiv, dacă această funcție poate fi finanțată în mandatul respectiv și este supervizorul acestuia. În cazul în care nu există un Director Executiv angajat și nici un Birou Executiv activ, atunci atribuțiile operaționale ale Asociației sunt îndeplinite de către membrii Colegiului Director, pe bază de acord scris.

Art. 96 Vicepreședintele are următoarele atribuții:

 1. a) participă la ședințele Colegiului Director;
 2. b) îl ajută pe Președinte în îndeplinirea atribuțiilor acestuia;
 3. c) înlocuiește Președintele în atribuțiile lui când acesta lipsește;
 4. d) îndeplinește sarcinile încredințate de Președinte, Colegiul Director sau de Adunarea Generală.

Art. 97 În îndeplinirea atribuțiilor administrative în cadrul Asociației, Colegiul Director poate numi un birou executiv (neremunerat) și un Director Executiv (care poate fi remunerat), care pot îndeplini – prin mandat expres semnat de toți membrii Colegiului Director – una sau mai multe atribuții strict administrative ale Colegiului Director sau ale Președintelui. Odată cu numirea Directorului Executiv, prin procesul verbal al ședinței Colegiului Director, se vor prevedea atribuțiile acestuia precum și limitele și condițiile mandatului. Directorul Executiv precum și membrii biroului executiv pot să nu fie membri ai Asociației.

Art. 98 În funcție de posibilitățile și nevoile desfășurării activității specifice, Asociația va putea avea personal operativ angajat sau prestator de servicii cu contracte civile, în condițiile și limitele ce se vor stabili de Colegiul Director și cu respectarea legislației în vigoare. În funcție de necesități, Asociația ar putea angaja cheltuieli de colaborare cu terțe firme sau persoane, din țară sau străinătate sau instituții specializate, pentru realizarea unor activități ori operațiuni specifice, pentru care nu dispune de personal sau logistică.

CAP. XXI CENZORUL / COMISIA DE CENZORI

Art. 99 Cenzorul este organul de control financiar intern al Asociației, fiind ales în funcție de către Adunarea Generală pentru o perioadă de trei ani sau până la următoarele alegeri ale organului de conducere ale Colegiului Director. După numire, Cenzorul se bucură de independență în exercitarea atribuțiilor ce îi revin.

Odată cu alegerea Cenzorului, Adunarea Generală va alege și un supleant al Cenzorului, care să asigure continuitatea activității până la proximele alegeri.

Art. 100 În situația în care Asociația va avea mai mult de 100 de membri înscriși până la data întrunirii ultimei Adunări Generale, controlul financiar intern se exercită de către o Comisie de Cenzori. Comisia de Cenzori va fi alcătuită dintr-un număr impar de membri, din care cel puțin unul va fi contabil autorizat sau expert contabil autorizat. Membrii Colegiului Director nu pot fi cenzori.

Art. 101 Pentru activitatea depusă, cenzorul poate primi o indemnizație. Cenzorul poate renunța la funcția sa cu un preaviz de 30 de zile. Cenzorul este răspunzător în fața Adunării Generale și a legii pentru eventualele neglijențe în îndeplinirea atribuțiilor.

Art. 102 În realizarea competenței sale, cenzorul sau, după caz, Comisia de Cenzori:

 1. a) verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociației;
 2. b) întocmește rapoarte și le prezintă Adunării Generale;
 3. c) poate participa la ședințele Colegiului Director fără drept de vot;
 4. d) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în statut sau stabilite de Adunarea Generală.

Art. 103 Cenzorul sau comisia de cenzori își va exercita periodic controlul, dar nu mai puțin de o dată pe an.

Art. 104 Regulile generale de organizare și funcționare ale Comisiei de Cenzori se aprobă de Adunarea Generală. Comisia de Cenzori își poate elabora un regulament intern de funcționare.

CAP. XXII ORGANIZAREA ORGANELOR CONSULTATIVE

Art. 105 Organele consultative ale Asociației se organizează la inițiativa membrilor și cu aprobarea Colegiului Director, atunci când exprimă un interes real care garantează o activitate susținută și utilă pentru membrii săi. Organele consultative se organizează pentru a acoperi domenii majore ale intereselor profesionale.

Art. 106 Dizolvarea organului consultativ se poate face prin autodizolvare sau prin hotărârea Colegiului Director, atunci când se constată absența unei activități semnificative pe durata a 9 luni consecutive sau dacă, prin activitatea sa, contravine statutului prezent.

Art. 107 Organele consultative își vor elabora propriul regulament de funcționare, fără a contraveni statutului Asociației. Pot face obiectul de reglementare prin regulamentul de funcționare propriu numai aspectele care nu sunt reglementate de către prezentul statut. Regulamentul de funcționare al fiecărui organ consultativ va fi aprobat inițial de către Colegiul Director și va fi apoi supus aprobării proximei Adunări Generale. Fiecare organ consultativ va fi condus de către un președinte și un secretar. Președintele fiecărui organ consultativ va prezenta un raport anual de activitate în Adunarea Generală, raport ce va fi prezentat Colegiului Director cu minimum o lună înainte de Adunarea Generală. Organele consultative pot solicita fonduri din bugetul Asociației pentru activitățile incluse în programul propriu, fonduri care pot fi alocate prin decizie a Colegiului Director. Președintele fiecărui organ consultativ are dreptul de a participa la ședințele Colegiului Director, cu drept de vot consultativ.

CAP. XXIII COMISIA PROFESIONALĂ

Art. 108 Membrii Comisiei Profesionale sunt persoane cu prestigiu profesional și autoritate morală și întrunesc următoarele criterii:

 1. a) sunt membri coachi acreditați;
 2. b) au vechime în Asociație de minim 3 ani;
 3. c) au experiență profesională de coach de minim 5 ani;
 4. d) au un număr de ore de practică în coaching dovedită de peste 1000 ore.

Comisia Profesională este compusă din 5 persoane, alese în Adunarea Generală.

Art. 109 Scop: se implică activ în colaborarea cu alte organe și organisme naționale și internaționale pentru aplicarea standardelor ocupaționale din sfera coachingului.

Art. 110 Organizare:

 1. a) are un președinte și un secretar, din școli diferite, care se aleg în Adunarea Generală odată cu Colegiul Director, la fiecare 2 ani;
 2. b) membrii comisiei nu sunt membri Colegiului Director în același mandat;
 3. c) Președintele Comisiei se subordonează Președintelui Asociației;
 4. d) în caz de vacantare, Comisia alege înlocuitori;
 5. e) întruniri ordinare semestriale, extraordinare de câte ori este nevoie;
 6. f) își trimit un reprezentant la ședințele Colegiului Director ori de câte ori este nevoie;
 7. g) răspund solicitărilor președintelui Asociației pe chestiuni specifice ori de câte ori este nevoie.

CAP. XXIV COMISIA DE ETICĂ

Art. 111 Membrii săi sunt persoane cu prestigiu profesional și autoritate morală și întrunesc următoarele criterii:

 1. a) sunt membri coachi acreditați;
 2. b) au vechime în Asociație de minim 3 ani;
 3. c) au experiență profesională de coach de minim 5 ani;
 4. d) au un număr de ore de practică în coaching dovedită de peste 1000 ore.

Comisia de etică este constituită din 3 persoane, alese în Adunarea Generală.

Art. 112 Scop:

 1. a) rezolvă chestiunile de ordin etic;
 2. b) asigură aplicarea statutului în funcționarea Asociației.

Art. 113 Organizare:

 1. a) are un președinte și un secretar, care se aleg în Adunarea Generală odată cu Colegiul Director, la fiecare 2 ani;
 2. b) membrii comisiei nu sunt membri Colegiului Director în același mandat;
 3. c) Președintele Comisiei se subordonează Președintelui Asociației;
 4. d) în caz de vacantare Comisia alege înlocuitori;
 5. e) întruniri ordinare semestriale, extraordinare de câte ori este nevoie;
 6. f) își trimit un reprezentant la ședințele Colegiului Director ori de câte ori este nevoie;
 7. g) răspund solicitărilor președintelui Asociației pe chestiuni specifice ori de câte ori este nevoie.

CAP. XXV FORUMUL FORMATORILOR ÎN COACHING

Art. 114 Membri: orice școală de coaching membră a Asociației face parte implicit din Forumul formatorilor în coaching din România, cu două fotolii în forum, cu un singur drept de vot.

Art. 115 Scop:

 1. a) se implică activ în elaborarea standardelor ocupaționale din sfera coachingului;
 2. b) stabilesc un tablou unic, transparent al criteriilor de promovare și marketare a școlilor, publicat pe site-ul Asociației;
 3. c) elaborează un mini-ghid de alegere a formării în coaching, publicat pe site-ul Asociației;
 4. d) pot organiza evenimente de promovare a formărilor în coaching, care se promovează sub egida Asociației și cu sprijinul operațional al Colegiului Director, cu condiția participării a minim 60% din membrii Forumului și a menționării pe materialele de promovare a tuturor membrilor Asociației care fac parte din Forum;
 5. e) pot utiliza însemnele Asociației în promovarea propriilor programe, în baza unui acord scris cu Asociația.

Art. 116 Organizare:

 1. a) au un președinte și un secretar, din școli diferite, care se aleg în Adunarea Generală odată cu Colegiul Director, la fiecare 2 ani;
 2. b) Președintele și secretarul Forumului nu sunt membri Colegiului Director în aceleași mandate;
 3. c) Președintele Forumului se subordonează Președintelui Asociației;
 4. d) în caz de vacantare Formul alege înlocuitori;
 5. e) întruniri ordinare semestriale, extraordinare de câte ori este nevoie;
 6. f) își trimit un reprezentant la ședintele Colegiului Director ori de câte ori este nevoie;
 7. g) răspund solicitărilor președintelui Asociației pe chestiuni specifice ori de câte ori este nevoie;
 8. h) întruniri ordinare semestriale și întruniri extraordinare de câte ori este nevoie.

CAP. XXVI COTIZAȚIILE

Art. 117 Cu excepția membrilor persoane fizice care optează să se înscrie prin angajamentul de a contribui cu 13 ore lunar respectiv 156 ore anual, dispozițiile următoare se aplică tuturor membrilor în funcție de categorie. 

Art. 118 a) Cotizația anuală care se achită integral până la data de 1 ianuarie a fiecărui an calendaristic, respectiv pro-rata (costul lunar) care se achită într-o singură tranșă corespunzător numărului de luni calendaristice rămase între data înscrierii și data de 31 decembrie a anului pentru care se achită cotizația, sunt:

480 RON (40 RON pe lună) membru acreditat (persoană fizică);

360 RON (30 RON pe lună) membru afiliat (persoană fizică);

240 RON (20 RON pe lună) membru simpatizant (persoană fizică);

1.080 RON (90 RON pe lună) – membru școala de coaching (persoană juridică);

480 RON (40 RON pe lună) – membru – organizație furnizoare de servicii de coaching (persoană juridică);

480 RON (40 RON pe lună) – membru organizație deschisă către coaching (persoană juridică);

b)100 lei reprezintă taxa de readerare pentru membrii care din opțiune personală sau orice alte motive și-au pierdut la un moment dat calitatea de membru și vor să o redobândească în condițiile prevederilor prezentului statut. De la acest articol fac excepție membrii prevăzuți la art. 88 b.

 1. c) Data limită pentru plata cotizației anuale pentru anul următor celui în curs este 1-31 decembrie al anului în curs.

Art. 119 Cuantumul minim anual al sponsorizărilor pentru sponsorii parteneri prezentați ca atare în cadrul evenimentelor este:

5000 lei partener sponsor principal;

2000 lei partener sponsor.

Art. 120 Pentru membrii noi care aderă la Asociație pe parcursul unui an calendaristic, plata cotizației anuale se face pro-rata în funcție categoria de membru și de numărul de luni rămase din anul în curs.

Art. 121 Titulatura de membru de onoare – membru care beneficiază de aderare cu titlu gratuit, pe viață și deci drepturile aferente acestui statut acordat de către o adunare generală legal constituită, nu pot fi retrase decât de către o altă adunare generală legal constituită, în cazul în care membrul a încălcat dispozitiiile prezentului statut, în special prevederile. art 47.

CAP XXVII DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA

Art. 122 Dizolvarea și lichidarea Asociației se face în situațiile prevăzute de lege. Trecerea patrimoniului rezultat dupa lichidare către o persoană juridică nonprofit, având un obiect de activitate apropiat de cel al Asociației, se decide de către Adunarea Generală prin votul majorității simple a membrilor prezenți.

CAP. XXVIII DISPOZIȚII FINALE

Art. 123 Asociația are ștampilă proprie, siglă, antet și alte însemne proprii. Forma și dimensiunile acestora se stabilesc de către Colegiul Director cu respectarea dispozițiilor legale și metodologiei corespunzătoare.

Art. 124 Corespondența și actele emanând de la Asociație vor avea un antet care cuprinde denumirea Asociației, sediul, numărul de cont bancar, banca și sigla.

Art. 125 Potrivit resurselor și nevoilor financiare, asociația va putea dobândi și folosi, în condițiile legii, bunuri mobile și imobile necesare realizării scopului și obiectului de activitate.

Art. 126 Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile legale care reglementează înființarea și organizarea asociațiilor.

Art. 127 Modificările și completările prezentului statut se fac prin hotărâri ale Adunării Generale în condițiile legii și a prezentului statut

Art. 128 Prezentul statut a fost redactat în conformitate cu deciziile Adunării Generale din data de 31 ianuarie 2021 în 7 (șapte) exemplare, fiecare cu valoare de original.