ARC Pro - Asociatia pentru Coaching Profesionist din Romania

Statut ARC 2008

Asociatia “Romanian Coaching Guild – ARC”

– Statut –

PREAMBUL

ASOCIAŢIA ROMANIAN COACH GUILD – ARC ia fiinţă pentru sprijinirea activităţii profesionale de coaching în România, pentru respectarea valorii proprii a fiecărei persoane, pentru dezvoltarea cu succes a fiecărui individ şi a întregii societăţii româneşti. ASOCIAŢIA ROMANIAN COACH GUILD – ARC, aderă la acea formulă de coaching care onorează clientul ca expert în viaţa şi munca sa şi presupune că fiecare client este creativ, integru şi plin de resurse.

Bazat pe aceste premise, responsabilitatea fiecărui coach membru afiliat şi acreditat acestei asociaţii profesionale este să:
– descopere, clarifice şi să se alinieze la ceea ce clientul doreşte să dobândească
– încurajeze clientul să se autodescopere
– opteze pentru soluţiile şi strategiile alese de însuşi clientul
– menţină şi susţină responsabilitatea şi răspunderea clientului

Coachingul profesional este o relaţie susţinută care permite oamenilor să performeze semnificativ şi cu rezultate remarcabile în vieţile lor, în carierele şi organizaţiile lor.

Procesul de coaching ajută oamenii să adâncească rezultatele învăţării lor în diverse domenii, să obţină rezultate practice mai bune, să-şi îmbunătăţească ceea ce numim calitatea vieţii. În fiecare sesiune de coaching, clientul îşi alege subiectele conversaţiei, în timp ce coachul ascultă şi contribuie cu observaţii şi întrebări lămuritoare. O astfel de interacţiune aduce claritate şi orientează clientul spre acţiune.

Coachingul accelerează demersurile clientului spre progres, punând accentul pe conştientizarea alegerilor personale bazate pe valorile proprii din procesul evocat de client.

Coachingul se concentrează pe situaţia actuală a clientului şi pe ceea ce el doreşte să obţină, să dobândească, să facă în viitorul imediat. Coachingul întăreşte responsabilitatea clientului în alegerile şi obţiunile sale în trăirea vieţii aşa cum şi-o doreşte.

Membrii titulari, acreditaţi şi afiliaţi, Asociaţiei recunosc că rezultatele sunt meritul intenţiilor, alegerilor şi acţiunilor clientului, susţinute de efortul şi suportul procesului de coaching.

Membrii titulari, acreditaţi şi afiliaţi Asociaţiei recunosc şi respectă acest Statut şi Codul Etic Profesional al Asociaţiei.

CAP.I Denumirea, natura juridica, sediul, durata de functionare

Art.1  ASOCIAŢIA „ROMANIAN COACH GUILD – ARC” numită în continuare Asociaţie este persoană juridică romană de drept privat cu scop nepatrimonial, înfiinţată conform Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu modificările şi completările ulterioare. Asociaţia va putea utiliza şi traducerea în limba româna: Asociaţia Româna pentru Coaching. De asemenea abrevierea folosită va fi ARC, respectiv RoCG pentru versiunea în limba engleză

Art.2 În temeiul dreptului constituţional la asociere următorii membri fondatori şi-au dat acordul de voinţă la constituirea Asociaţiei: (apar in pagina Lista Membri)

Asociaţia îşi are sediul social în Bucureşti, Str. Agricultori nr.37-39, Sector 2, cod poştal: 021 482. CORESPONDENTA/EVENIMENTE: str Alexandru Borneanu nr 2, et 4, ap 7, sector 6, cod postal: 060758; contact@coaching-arc.ro; www.coaching-arc.ro. Modificarea sediului social se poate face prin hotărârea Colegiului Director

Art.3 Asociaţia poate înfiinţa filiale şi sucursale sau poate deschide birouri în ţară sau străinătate. Asociaţia se poate afilia la federaţii sau alte structuri asociative din ţară sau străinătate

Art.4 Asociaţia va funcţiona pe termen nelimitat, dizolvarea şi lichidarea sa făcându-se în condiţiile legislaţiei în vigoare şi ale prezentului statut.

CAP.II Scopul şi obiectivele Asociaţiei

Art.5 Asociaţia are ca scop promovarea şi aplicarea în România a standardelor internaţionale ale coachingului profesional, aşa cum sunt ele definite şi acreditate profesional de International Coaching Federation (ICF), European Coaching Federation (EuCF), (IIC) International Institute of Coaching (fost European Coaching Institute – ECI) şi International Association of Coaching Institutes – ICI (fost International Association of Coaching – IAC).

Art.6 Realizarea acestui scop va fi urmărită prin îndeplinirea unor obiective cum ar fi:
– pe termen mediu :
a) reglementarea profesiei de coach la nivel naţional prin demersuri specifice pe lângă organismele statului român cu drept de decizie în aceasta problemă;
b) promovarea excelenţei în coachingul practicat în România, prin asigurarea cadrului de referinţă respectat de cele mai importante asociaţii profesionale internaţionale şi prin crearea şi asigurarea unor standarde profesionale în practica coachingului în ţara noastră;
c) înlesnirea şi statuarea unui limbaj specific, decodat unitar de către practicanţii coachingului în limba română;
d) realizarea unui site profesionist deschis pe de o parte membrilor Asociaţiei conţinând informaţii specifice şi pe de altă parte publicului larg interesat.
– pe termen lung:
a) recunoaşterea internaţională a asociaţiei;
b) dezvoltarea unei structuri şi a unor standarde de autoritate pentru acreditarea în coachingul profesional în România;
c) încurajarea dezvoltării profesionale a practicanţilor coachingului din România;
d) furnizarea de informaţii publice privind activitatea de coaching în România;
e) popularizarea şi promovarea principiilor fundamentale ale coachingului profesional;
f) facilitarea/intermedierea traducerilor cu tematică de coaching profesional;
g) incurajarea contactelor şi colaborarea cu organizaţiile internaţionale interesate în promovarea şi dezvoltarea coachingului profesional pentru dezvoltare personală şi organizaţională;
h) îmbunătăţirea continuă a practicii procesului de coaching profesional pentru dezvoltare personală şi organizaţională în România;
i) observarea calităţii serviciilor de coaching oferite de coachii din România;
j) informarea adecvată a publicului privind conţinutul coachingului profesional prin:
– campanii de presă coordonate şi sprijinite de ARC şi la care să contribuie membrii activi ai ARC,
k) – elaborarea şi distribuirea unor materiale informative în mediul de business cu privire la coachingul profesional,
– participarea ARC la manifestările profesionale relevante din ţară şi străinătate,
-abordarea proactivă a publicaţiilor de specialitate pentru publicitarea standardelor etice ale coachingului profesional;

l) susţinerea pregătirii continue a coachilor profesionişti prin:
– organizarea unor întâlniri între coachii profesionisti (acreditaţi) si cei in formare: peer coaching, knowledge cafe, practice sharing.
– facilitarea participării la evenimente legate de promovarea coachingului profesional,
– realizarea unei biblioteci virtuale ce ve cuprinde materiale despre coaching pe care membrii activi le selectează şi care va fi deschisă numai membrilor titulari ARC,
– înfiinţarea unor forumuri de discuţii online pe teme profesionale moderate de membrii acreditati ARC (prin rotaţie);
m) promovarea activităţii coachilor profesionişti şi a ARC prin:
– contactarea proactivă a publicaţiilor relevante,
– realizarea unei baze de date cu prezentarea coachilor ARC, membrii acreditati si membrii in curs de acreditare (dupa depunerea dosarului) prin aprobarea Colegiului Director
– editarea unui Newsletter al ARC.

CAP.III Patrimoniul şi sursele de venituri ale asociaţiei

Art.7 La data constituirii, patrimoniul Asociaţiei este de 500 lei.

Art.8 Veniturile Asociaţiei provin din:
a) cotizaţiile membrilor acreditaţi şi afiliaţi (in formare);
b) dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţii legale;
c) dividendele societăţilor comerciale înfiinţate;
d) veniturile realizate din activităţi economice directe (contracte de asistenţă cu departamente de HR din companii şi ONG; organizare de seminarii şi evenimente dedicate coachingului; publicaţii în format clasic sau digital, precum şi alte asemenea activităţi propuse de Colegiul Director şi aprobate de Adunarea generală);
e) donaţii, sponsorizări sau legate;
f) resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale;
g) alte venituri prevăzute de lege.

Art.9 Asociaţia poate deschide conturi la orice bancă din România, cu respectarea legislaţiei în vigoare. Operaţiunile financiare se vor putea face cu semnătura Preşedintelui, a Secretarului Executiv sau a persoanei desemnate de Colegiul Director, în mod expres, prin împuternicire scrisă.

CAP.IV Membrii Asociaţiei

Art.10 Asociaţia are în componenţa sa următoarele categorii de membrii:
a) membri acreditaţi;
b) membri afiliaţi.

Art.11 Pot deveni membri acreditaţi acele persoane care sunt acreditate la orice nivel ca şi coachi profesionişti de către ICF, sau/şi EuCF, IIC (ECI), ICI(IAC) descrise la Articolul 6 din prezentul Statut. Dosarul de afiliere continand cererea prin care solicitantul accepta Statutul si Codul Etic profesional precum si dovezile acreditarii profesionale vor fi depuse Secretarului Executiv ARC si vor fi validate în prima adunare a Colegiului Director după data depunerii.

Art.12 Calitatea de membru afiliat poate fi dobândită de acele persoane care aderă la principiile promovate de Asociaţie (Statut şi Cod Etic Profesional), sunt interesate de profesia de coaching şi au o prealabilă recomandare scrisă a cel puţin 2 membri acreditaţi ARC. Calitatea de membru afiliat se poate păstra 2 ani de zile de la data înscrierii în Asociaţie şi poate fi prelungită anual, prin votul cu 2/3 a membrilor Adunării Generale ARC (legal constituite), în baza unei solicitări exprese care justifică prin argumente cererea (de exemplu: dovada înscrierii la cursuri de formare profesională, participări la training şi/sau supervizare în coaching), perioadă în care membrul afiliat se angajeaza să obţină Acreditarea Profesională în coaching a măcar uneia din asociaţiile profesionale internaţionale menţionate în Statutul ARC (Art 6) in 2 ani.

Art.13 Membrii acreditaţi şi afiliaţi intrati in ARC intre doua Adunari Generale se validează prin hotărâre a Adunării Generale imediat consecutive. Asociaţia poate stabili prin decizia Colegiului Director o procedură şi etape de acceptare a noilor membri acreditaţi şi afiliaţi pentru perioada dintre adunările generale anuale ordinare. Membrii fondatori se supun acestor prevederi ale Statutului.

Art.14 Toţi membrii ARC au următoarele drepturi:
a) să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale Asociaţiei, în conformitate cu prevederile prezentului statut, cu excepţia membrilor afiliaţi, care pot alege dar nu pot fi aleşi în organele de conducere ARC;
b) să participe la manifestările organizate de Asociaţie;
c) să propună măsuri de îmbunătăţire a activităţilor şi de realizare a obiectivelor Asociaţiei;
d) să se adreseze nemijlocit tuturor organelor Asociaţiei şi să primească în acelaşi timp informaţiile solicitate;
e) să utilizeze baza materială şi informaţională a Asociaţiei;
f) să beneficieze de toate serviciile prestate de Asociaţie şi destinate asociaţilor;
g) să utilizeze alături de nume, calitatea de „Membru acreditat ARC” sau „Membru afiliat ARC”, după caz.
h) membrii fondatori se supun prevederilor acestui Statut şi vor putea utiliza alături de nume una sau alta din calităţile de membru sus menţionate doar după validarea lor de către prima Adunare Generală ARC care va avea loc după constituirea legală

Art.15 Calitatea de membru al Asociaţiei Romanian Coach Guild – ARC conferă tuturor membrilor următoarele beneficii:
a) recunoaştere profesională – ca membru acreditat ARC, recunoaşterea internaţională a îndeplinirii unor standarde profesionale de înalt nivel (ICF, ICI(IAC), IIC (ECI), EuCF) este valorizată şi în piaţa română, excluzând alte acreditări discutabile şi care nu şi-au câştigat respectabilitatea internaţională ca şi cele sus menşionate;
b) protecţie profesională – asociaţia nu îşi asumă calitatea nesatisfăcătoare sau greşelile de practică ale membrilor săi, dar se poate implica la cererea membrilor săi în rezolvarea eventualelor plângeri referitoare la practica profesională a membrii săi; membrii Asociaţiei îşi asumă personal prestaţia şi nu pot să invoce în nici un caz calitatea de membru ARC (acreditat sau afiliat) drept circumstanţă sau justificare în cazul unor plângeri;
c) oportunităţi de colaborare – ARC asigură numeroase oportunităţi de colaborare în cadrul comunităţii internaţionale şi europene de coaching;
d) oportunităţi educaţionale – prin intermediul forumurilor şi programelor, membrii ARC au posibilitatea de a-şi dezvolta continuu abilităţile şi cunoştinţele;
e) oportunităţi de leadership – membrii ARC au posibilitatea de a contribui la dezvoltarea profesiei prin implicarea în organele de conducere şi reprezentare ARC;
f) reduceri de preţ pentru materialele profesionale, participări la reuniuni în care ARC este coorganizator sau recunoscut de organizatori – membrii ARC sunt eligibili pentru a obţine reduceri pentru numeroase publicaţii sau servicii din domeniul coachingului.

Art.16 Toţi membrii au următoarele obligaţii morale, liber asumate prin adeziunea la ARC:
a) să respecte prevederile Statutului ARC, ale Codului Etic Profesional ARC şi hotărârile organelor de conducere ale Asociaţiei;
b) să nu folosească titulatura de membru acreditat ARC dacă nu îndeplinesc condiţiile necesare stipulate în Statut şi dacă nu au fost validaţi ca atare de către ARC;
c) să aducă la cunoştinţa ARC în scris şi în termen de cel mult 20 de zile lucrătoare orice modificare apărută în statutul profesional ca membru acreditat al unuia dintre forurile internaţionale în baza căruia a obţinut calitatea;
d) să plătească cotizaţia stabilită anual de Colegiul Director . Membrii acreditaţi şi membrii afiliaţi au obligaţia plăţii cotizaţiei în cel mult două tranşe semestrial până la data de 15 martie, respectiv 30 septembrie a anului în curs; cuantumul cotizaţiei membrilor afiliaţi este de 80% din valoarea cotizaţiei plătite de către membrii acreditaţi;
e) să acţioneze pentru îndeplinirea scopului şi obiectivelor Asociaţiei şi să contribuie la realizarea acţiunilor propuse de Asociaţie;
f) să nu desfăşoare activităţi politice în cadrul sau cu ocazia manifestărilor organizate de Asociaţie;
g) să participe, la solicitarea Colegiului Director, la adunările şi manifestările iniţiate de organele de conducere ale Asociaţiei, la activităţile profesionale, precum şi la şedinţele organelor de conducere din care fac parte;
h) să păstreze confidenţialitatea informaţiilor, desemnate ca fiind de interes specific ARC;
i) să nu implice Asociaţia, numele său şi credibilitatea profesională a Asociaţiei în activităţi personale care o pot pune într-o dificultate evidentă.

Art.17 Pierderea calităţii de membru, indiferent de categoria în care se încadrează, se realizează dacă este îndeplinită cel puţin una din următoarele condiţii:
a) folosirea în mod oneros a titulaturii de membru acreditat ARC în condiţiile în care persoana nu îndeplineşte condiţiile necesare şi nu a fost recunoscută ca atare de către ARC. Pierderea calităţii se realizează la propunerea Colegiului Director, care are dreptul să-l suspende imediat pe baza unor probe constatatoare şi prin hotărâre a proximei Adunării Generale, care o confirmă.
b) neplata cotizaţiei semestriale stabilită de Colegiul Director şi aprobată de Adunarea Generală. Pierderea calităţii se realizează la propunerea Colegiului Director prin hotărâre a proximei Adunări Generale, fiind precedată prin hotărârea CD de o suspendare a calităţii de membru pe o perioadă de maxim 6 luni.
c) la cererea membrului. Pierderea calităţii de membru se realizează automat la momentul înregistrării cererii, în lipsa unor dispoziţii contrare;
d) prin săvârşirea de fapte care aduc atingere intereselor şi prestigiului Asociaţiei. Pierderea calităţii se realizează la propunerea CD prin hotărâre a proximei Adunări Generale, pe baza unor probe constatatoare.
e) nedobândirea de către membrii afiliaţi a certificării de coach acreditat profesional din partea unuia dintre forurile internaţionale menţionate în acest document (Articolul 6), în termen de maxim 2 ani de la data înscrierii în ARC. Pierderea acreditării conferite de unul sau mai multe dintre forurile internaţionale menţionate în prezentul document atrage automat pierderea calităţii de membru acreditat ARC.

CAP.V Conducere, administrare şi control

Art.18 Organele de conducere, administrare şi control ale Asociaţiei sunt: Adunarea Generală, Colegiul Director şi Cenzorul sau Comisia de Cenzori după caz.

A. Adunarea Generala

Art.19 Adunarea Generală este organul suprem de conducere al Asociaţiei, formată din totalitatea membrilor acreditaţi şi afiliaţi, având fiecare câte un singur vot.

Art.20 Adunarea Generală se va întruni cel puţin o data pe an, în primul trimestru al anului, (de regulă, între 15 şi 30 martie) în şedinţă ordinară, urmând ca de fiecare dată când este necesar să se convoace o şedinţă extraordinară. Convocarea Adunării Generale ordinare sau extraordinare se va face de către Preşedinte, membrii Colegiului Director sau cel puţin 1/3 din membri activi, stabilindu-se data exactă şi ordinea de zi a şedinţei; anunţul către toţi membrii pentru convocarea unei Adunări Generale trebuie făcut cu cel puţin 15 zile calendaristice înainte.

Art.21 Adunarea Generală este legal constituită în prezenţa a jumătate plus unu din totalul membrilor săi acreditaţi şi afiliaţi şi adoptă hotărâri cu votul a jumătate plus unu din membri prezenţi (inclusiv afiliaţi).
În cazul în care la prima convocare Adunarea Generală nu este statutară, a doua convocare va fi organizată în decurs de 15 zile, cu respectarea prevederilor prezentului statut, iar hotărârile vor fi adoptate cu jumătate plus unu din totalul membrilor prezenţi, oricare ar fi numărul acestora.

Art.22 Hotărârile de modificare a statutului, dizolvare şi lichidare se vor lua cu votul a două treimi din totalul membrilor prezenţi ai Adunării Generale a Asociaţiei, statutar constituite.

Art.23 Asociaţia poate folosi simultan şi votul electronic – cu aceleaşi procentaje de validitate şi obiect al deciziilor ca pentru Hotărârile Adunării Generale, de îndată ce va fi funcţională şi securizată tehnic infrastructura necesară. În acest caz – al Votului Electronic – orice propunere poate fi votată în intervalul a 5 zile lucrătoare, rezultatul votului urmând a fi comunicat tuturor membrilor Asociatiei în următoarele 5 zile lucrătoare.

Art.24 Adunarea Generală are următoarele atribuţii:
a) modifică actele constitutive ale Asociaţiei;
b) aprobă strategia şi politica propuse de Colegiul Director;
c) aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Asociaţiei şi orice alte acte interne de organizare;
d) alege şi revocă Preşedintele, membrii Colegiului Director şi Cenzorul sau Comisia de Cenzori după caz;
e) admite şi exclude membrii acreditaţi şi afiliaţi ai Asociaţiei;
f) stabileşte criteriile de aderare şi excludere din Asociaţie;
g) aprobă bugetul anual şi execuţia bugetară din anul anterior, pe baza fundamentării Colegiului Director şi avizului Cenzorului sau a Comisiei de Cenzori, după caz;
h) stabileşte cuantumul şi periodicitatea plăţii cotizaţiei;
i) aprobă raportul Colegiului Director şi, respectiv, al Cenzorului sau Comisiei de Cenzori, după caz, de descărcare de gestiune pentru perioada analizată;
j) aprobă organigrama Asociaţiei;
k) hotărăşte înfiinţarea de filiale sau sucursale, precum şi afilierea la federaţii;
l) aprobă dizolvarea Asociaţiei, numeşte lichidatorii şi stabileşte destinaţia bunurilor la dizolvare;
m) hotărăşte acordarea sau retragerea titlului de membru de onoare, la propunerea Preşedintelui şi/sau al Colegiului Director;
n) îndeplineşte, în vederea atingerii scopului Asociaţiei, orice alte activităţi permise de prezentul statut sau de lege.
Adunarea Generala îşi poate delega o parte din atribuţii către Colegiul Director.

B. Colegiul Director, CD

Art.25 Colegiul Director este organul de conducere curentă al Asociaţiei.
Colegiul Director este alcătuit din 7 persoane:
– Preşedinte (cu un mandat de 1 an – între Adunările Generale anuale ordinare),
– Un Vicepreşedinte (cu un mandat de 1 an, între Adunările Generale anuale ordinare),
– 5 Membri, cu atribuţii specifice desemnate prin consens în cadrul Colegiului Director.
Membrii ARC care conduc sau sunt implicaţi direct în conducerea unor şcoli sau programe de formare în coachingul profesional nu pot fi aleşi în poziţiile de Preşedinte sau Vicepreşedinte ARC, dar pot fi aleşi de Adunarea Generală ca membrii CD.
Numărul membrilor Colegiului Director poate fi modificat prin hotărârea Adunării Generale.

Art.26 Mandatul membrilor Colegiului Director este de 2 ani, cu posibilitatea realegerii.

Art.27 Este recomandabil ca in Colegiul Director sa fie reprezentanti ai fiecarei scoli de formare in coachingul profesionist.

Art.28 Mandatul funcţiilor de Preşedinte şi Vicepreşedinte sunt de 1 an de zile. În fiecare an din cadrul Colegiului Director se aleg persoanele pentru poziţiile tehnic necesare funcţionării Asociaţiei. Preşedintele şi Vicepreşedintele pot fi realeşi în aceste funcţii în Colegiul Director numai după o perioadă de minim un an de la data încetării mandatelor respective.

Art.29 Începând din 2011 numai membrii acreditaţi, conform Articolului 12 ai prezentului Statut sunt eligibili pentru a face parte din Colegiul Director al Asociaţiei.

Art.30 Calitatea de membru în Colegiul Director se exercită personal, nefiind admisă împuternicirea altor persoane cu exercitarea drepturilor sau cu îndeplinirea atribuţiilor aferente acestei calităţi. Daca un loc este vacantat, din diferite motive, pozitia sa este preluata de membrul ARC care la precedenta Adunare Generala a ocupat pozitia imediat inferioara ca numar de voturi exprimate.

Art.31 Colegiul Director se întruneşte în şedinţe ordinare lunare, şedinţele extraordinare convocându-se de fiecare dată când este necesar.
Şedinţele Colegiului Director se consideră legal constituite dacă sunt prezenţi sau votează electronic în 48 de ore cel puţin 5 dintre membrii Colegiului.

Art.32 Colegiul Director are următoarele atribuţii:
a) stabileşte strategiile şi politica Asociaţiei în perioada dintre Adunările Generale;
b) organizează convocarea Adunării Generale şi pregăteşte agenda acesteia;
c) supune aprobării Adunării Generale rapoarte de activitate, proiectul de buget şi execuţia bugetară;
d) hotărăşte angajarea patrimoniului Asociaţiei şi dă socoteală de actele sale în faţa Adunării Generale;
e) hotărăşte modificarea sediului social al Asociaţiei sau/şi al punctului său de lucru (adresa poştală, telefon etc,), comunicând din timp aceste modificări, tuturor membrilor Asociaţiei;
f) aprobă acceptarea donaţiilor şi legatelor condiţionate;
g) stabileşte grila de salarizare a personalului încadrat cu contract de muncă şi nivelul remuneraţiei colaboratorilor;
h) îndeplineşte atribuţiile stabilite de către Adunarea Generală.

Art.33 Preşedintele este ales pe o perioadă de 1 an şi are următoarele atribuţii:
a) reprezintă Asociaţia în relaţiile cu terţii şi în acţiunile în justiţie;
b) prezidează şedinţele Adunării Generale şi ale Colegiului Director;
c) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală în sarcina sa;
d) exercită întreaga sa autoritate şi competenţă pentru a determina înfăptuirea obiectivelor Asociaţiei.

Art.34 În îndeplinirea atribuţiilor sale, Colegiul Director poate numi un Director Executiv, care poate indeplini– prin mandat expres semnat de toţi membrii Colegiului Director – una sau mai multe atribuţii strict administrative ale Colegiului Director sau ale Preşedintelului. Odată cu numirea Directorului Executiv, prin procesul verbal al Adunării Colegiului Director, se vor prevedea atribuţiile acestuia precum şi limitele şi condiţiile mandatului. Rolul si responsabilitatile alocate Directorului executiv vor fi precizate in Regulamentul de functionare al ARC la prima intalnire a Colegiului Director. Directorul Executiv nu trebuie sa fie neaparat membru ARC.

C. Cenzorul / Comisia de Cenzori

Art.35 Cenzorul este organul de control financiar intern al Asociaţiei, fiind numit în funcţie de către Adunarea Generală pentru o perioadă de trei ani. După numire, Cenzorul se bucură de independenţă în exercitarea atribuţiilor ce îi revin.

Art.36 În situaţia în care Asociaţia va avea mai mult de 100 de membri înscrişi până la data întrunirii ultimei Adunări Generale, controlul financiar intern se exercită de către o Comisie de Cenzori. Comisia de Cenzori va fi alcătuită dintr-un număr impar de membri, din care cel puţin unul va fi contabil autorizat sau expert contabil autorizat. Membrii Consiliului Director nu pot fi cenzori.

Art.37 Pentru activitatea depusă, cenzorul poate primi o indemnizaţie. Cenzorul poate renunţa la funcţia sa cu un preaviz de 30 de zile, el fiind răspunzător pentru retragerea sa intempestivă şi pentru eventualele neglijenţe în îndeplinirea atribuţiilor. În caz de indisponibilitate, atribuţiile acestuia vor fi exercitate temporar de împuternicitul Adunării Generale, urmând ca aceasta să decidă în maxim 3 luni înlocuirea cenzorului.

Art.38 În realizarea competenţei sale, cenzorul sau, după caz, Comisia de Cenzori:
a) verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociaţiei;
b) întocmeşte rapoarte şi le prezintă Adunării Generale;
c) poate participa la şedinţele Colegiului Director fără drept de vot;
d) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de Adunarea Generală.

Art.39 Regulile generale de organizare şi funcţionare ale Comisiei de Cenzori se aprobă de Adunarea Generală. Comisia de Cenzori îşi poate elabora un regulament intern de funcţionare.

CAP.VI Dispoziţii tranzitorii

Art.40 Membrii fondatori sau persoanele care se înscriu în Asociaţie până la 30 Octombrie 2008 sunt membri activi în condiţiile statutului aprobat în şedinţa de constituire a Asociaţiei. Ei rămân membri activi cu condiţia de a dobândi acreditarea prevăzută la Art. 12 până cel târziu la data primei Adunări Generale din anul 2010, dată de la care vor căpăta şi vor putea folosi titulatura de membri acreditaţi sau afiliaţi ai ARC, după caz.

Art.41 La cererea lor expresă, acestora li se poate acorda încă un termen de 1 an de zile în care, în calitate de membrii afiliaţi, aceştia trebuie să obţină certificarea profesională cerută de Art 12 pentru membrii acreditaţi, eligibili în organele de conducere ale Asociaţiei. În caz contrar, după data Adunării Generale din primul trimestru al anului 2010, chiar şi membrii fondatori vor pierde de drept calitatea de membru activ al asociaţiei, devenind, la cerere, membri afiliaţi cu drepturile care decurg din această poziţie.

Art.42 Cotizaţia anuala de membru ARC se stabileşte anual în Adunarea Generală ordinară din primul trimestru al anului în curs sau în avans printr-o hatarare a unei Adunări Generale pentru anul următor. Cotizaţia stabilită pentru anul 2009 şi valabilă până la prima Adunare Generală care o poate modifica este de 600 lei.

CAP.VII Dispoziţii finale

Art.43 Dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei se face în situaţiile prevăzute de lege.
Trecerea patrimoniului rezultat după lichidare către o persoană juridică nonprofit, având un obiect de activitate apropiat de cel al Asociaţiei, se decide de către Adunarea Generală prin votul majorităţii simple a membrilor prezenţi. Vor avea prioritate organizaţiile la a căror înfiinţare a participat Asociaţia.

Art.44 Modificările şi completările prezentului statut se fac prin hotărâri ale Adunării Generale în condiţiile legii şi a prezentului statut. Prevederile prezentului statut se completează cu normele legale imperative cuprinse în legislaţia în vigoare.

Art.45 Prezentul statut a fost redactat în 7 (şapte) exemplare, fiecare cu valoare de original.